1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะวิกฤต
2. นานาสาระเกี่ยวกับการบริหารงานบริหารคน
  2.1 การสร้างความจงรักภัคดี ต่อองค์การ ต่องาน และต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
  2.2 ฝึกอบรมพนักงานอย่างไรให้ได้ผล
  2.3 การกวดขันวินัยพนักงาน และการจัดการกับพนักงานที่มีปัญหา
  2.4 การแจ้งหารือผลการปฏิบัติงาน
3. สังคมไทยกำลังวิกฤตขอจงช่วยกันคิดแก้ไข
       

หมายเหตุ
        หากต้องการฟังผ่านเว็บไซต์ Click ที่ชื่อหัวข้อการบรรยายที่ต้องการ