ความสำคัญของคน

     "คนคือทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดขององค์กรเพราะคนคือผู้บริหารหรือผู้ใช้ทรัพยากรอื่นๆทั้งหมดขององค์กร ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรเป็นความสูญเสียที่เกิดจากคนที่ไม่มีคุณภาพและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กรคือความสำเร็จที่เกิดจากคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมแก่งานในแต่ละตำแหน่ง ฉะนั้นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดขององค์กรในยุคสมัยใหม่นี้คือกลยุทธ์ในการพัฒนาคน บริหารคน เก็บรักษาคนดีไว้ในองค์กรและรู้จักใช้ให้คนดีทำงานโดยใช้ศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่อย่างเต็มที่ ไม่มีองค์กรไหนเลยในโลกนี้จะประสบความสำเร็จได้เพราะคนที่ไม่มีคุณภาพ"
 
เอนกลาภ สุทธินันท์
 
ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานบริการพิเศษของเรา

1. ออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านให้ตรงกับดัชนีชี้วัดผลงานและสมรรถนะของพนักงานตำแหน่งต่างๆหรือระดับต่างๆตามที่องค์กรของท่านกำหนด โดยออกแบบเนื้อหา วิธีการอบรม แบบฝึกหัด การวัดผลภายหลังการอบรมเพื่อให้เกิดการนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมอบเนื้อหาทั้งหมดที่ได้จัดทำขึ้นให้เป็นลิขสิทธิ์ขององค์กรนั้นๆ

2. บริการด้านการกำหนด Training roadmap ให้แก่บุคลากรระดับต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ 1-3 ปี บริการการสร้างเนื้อหาหลักสูตร แบบฝึกหัด เทคนิคการถ่ายทอด การติดตามผลภายหลังการอบรม

3. บริการฝึกวิทยากรภายในองค์กรของท่านให้ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรต่างๆโดยฝึกให้เป็นวิทยากรมืออาชีพสามารถเป็นวิทยากรภายในองค์กร ไม่ต้องใช้วิทยากรจากภายนอกในหลักสูตรที่ต้องสอนพนักงานเป็นประจำ

4. บริการให้การตรวจสอบระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management)และระบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Development) เพื่อหาทางพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับองค์กรนั้นๆ โดยนำเสนอแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบภายใต้ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณของแต่ละองค์กร
ข้อคิดจากอาจารย์ เอนกลาภ สุทธินันท์

     “องค์กรธุรกิจในเมืองไทยประมาณ 90% เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งประสบความสำเร็จและเติบโตมาได้ด้วยอาศัยการสะสมความรู้ ความชำนาญในการผลิต การตลาดและภาพลักษณ์ของสินค้าและการบริการมาหลายสิบปี จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในปัจจุบันและในอนาคตโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันทางธุรกิจสมัยใหม่นั้นคือเราต้องมีข้อมูลครบถ้วนรอบด้านและรู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความรู้ เปลี่ยนความรู้ให้เป็นภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลงานที่ทำ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง การจะทำเช่นนั้นได้จะต้องฝึกบุคลากรของเราให้มีความสามารถในการคิดทั้งเรื่องการคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดประยุกต์ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงอนาคต ปัญหาอยู่ที่ว่าผู้บริหารในองค์กรแบบไทยๆยังมองไม่เห็นประเด็นนี้และยังไม่ได้ลงทุนสร้างคนในแนวทางนี้แต่กำลังติดกับดักทางความคิดในยุคเดิมว่าความสำเร็จในอดีตที่เคยได้รับจะทำให้อนาคตของธุรกิจตนเองสดใสและมีกำไรงามต่อไปได้ แต่ในความเป็นจริงความสำเร็จในอดีตไม่สามารถยืนยันความสำเร็จในอนาคตได้อีกต่อไปเพราะปัจจัยหรือบริบทของการแข่งขันไม่ใช่ปัจจัยหรือบริบทเดิมเหมือนเมื่อ 20-30 ปีก่อน”

รับให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาบุคลากร  การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรและหน่วยงานและการบริหารทั่วไป
ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในองค์กรต่างๆ
รับบริการทำ OUTSOURCE
การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ตามความต้องการและความจำเป็นในการอบรมของลูกค้า
การดำเนินการอบรม การหาสถานที่อบรม การจัดวิทยากรที่เหมาะสม
การจัดทำเอกสารประกอบการอบรม และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตลอดจนการติดตามผลการฝึกอบรมอย่างถูกวิธี และได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

E - mail
: aneklarp@gmail.com,aneklarp2501@yahoo.com

Facebook : http://www.facebook.com/aneklarp.s

หมายเลขโทรศัพท์ 089-9218959

หากท่านต้องการถามคำถามกรุณาส่งคำถามมาทางอีเมล์ข้างต้น
โดยผมยินดีจะตอบคำถามของท่าน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอขอบคุณ

บทความที่น่าสนใจจาก อาจารย์ เอนกลาภ สุทธินันท์
2006-02-25
2006-01-25

เสียงบรรยายเรื่อง สังคมไทยกำลังวิกฤตขอจงช่วยกันคิดแก้ไข

 

1.

2.

3.

4.


เสียงบรรยายเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะวิกฤต

เชิญชมอัลบั๊มรูปภาพของ อาจารย์ เอนกลาภ สุทธินันท์
ตัวอย่างการบรรยาย (ไฟล์คลิปเสียงและคลิปวีดีโอ)
ตัวอย่างเอกสารใช้ประกอบการบรรยาย


 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


          การศึกษา

  ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ประสบการณ์การทำงาน

  ปัจจุบัน วิทยากร และที่ปรึกษาอิสสระด้านการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทั่วไป
  พ.ศ. 2543-2544 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  พ.ศ. 2536-2542 ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสสระด้านการบริหารทั่วไปการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
  พ.ศ.2531-2535 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
  พ.ศ.2526-2530 หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
  พ.ศ.2524-2525 เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล บริษัทฝาจีบ จำกัด

          ประสบการณ์การดูงาน

1. 
ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปศึกษาเรื่อง การบริหารแบบสไตล์ญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น 1 เดือน โดยได้ดูงานในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น 11 แห่ง
2. 
ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันให้ไปดูงานเรื่อง ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเยอรมัน 3 สัปดาห์
3. 
ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ไปดูงานด้านการพัฒนาระบบการศึกษาแบบทวิภาคีในประเทศจีน 2 สัปดาห์

          กิจกรรมพิเศษ
1. 
เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท ภาคนักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร MBA ภาคนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. 
เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
3. 
เป็นวิทยากรด้านการบริหารทั่วไป สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย
4. 
เป็นวิทยากรด้านการบริหารทั่วไป สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
5. 
เป็นวิทยากรเรื่องเทคนิคการขายปลีกและการบริการ สมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย

          หัวข้อวิชาที่บรรยาย

1. 
การจัดทำสมรรถนะ (COMPETENCY) สำหรับตำแหน่งงานและการบริหารงานตามหลักสมรรถนะอย่างมีประสิทธิผล
2. 
การจัดการความรู้ (KNOWLEDGE  MANAGEMENT) ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
3. 
เทคนิคการจัดประชุมสำหรับผู้บริหารและการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกอย่างได้ผล
4. 
การสร้างทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ (THINKING ABILITY SKILL)
5. 
เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะและ KPI
6. 
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้ BALANCED SCORECARD
7. 
การพัฒนาทักษะการจัดการสมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร
8. 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร
9. 
การสร้างระบบความสัมพันธ์ที่ดีและประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ลูกค้า CRM, ERM.
10. 
การสั่งงานและการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล
11. 
ศิลปะการนำเสนองานที่มีประสิทธิผล
12. 
ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ
13. 
ศิลปะการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
14. 
TRAINING THE TRAINER
15. 
เทคนิคการเขียนรายงาน เขียนบันทึก ทางธุรกิจ
16. 
เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิผล
17. 
.เทคนิคการขายปลีกและการให้บริการที่เป็นเลิศ
18. 
การพัฒนาทีมงาน
19. 
การพัฒนาทักษะความคิดและวิสัยทัศน์ในการทำงาน
20. 
ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ (THINKING ABILITY  SKILL)
21. 
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (CREATIVE THINKING)
22. 
การคิดอย่างเป็นระบบ (SYSTEMATIC THINKING)
23. 
การคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์(ANALYSIS AND SYNTHESIS THINKING)
24. 
การคิดเชิงประยุกต์ (APPLICATIVE THINKING)
25. 
การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING)
26. 
การคิดเชิงอนาคต (FUTURESTIC THINKING)
27. 
การคิดเชิงเปรียบเทียบ (COMPARATIVE THINKING)
28. 
การคิดเชิงบวก (POSITIVE THINKING)
29. 
การคิดเชิงขนาน (PARARELL THINKING)
30. 
การคิดเชิงบูรณาการ (INTEGRATIVE THINKING)

          องค์กร หรือ บริษัทที่ไปบรรยายมาแล้ว แบ่งตามประเภทได้ดังนี้คือ

องค์กรราชการและรัฐวิสาหกิจ
1. 
โรงพยาบาลศิริราช
6. 
กรุงเทพมหานคร
2. 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
7. 
กรมการพัฒนาชุมชน
3. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. 
การประปานครหลวง
4. 
สำนักงานประกันสังคม
9. 
กรมสรรพสามิต
5. 
กรมชลประทาน
10. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

องค์กรเอกชนด้านการค้าทั่วไป
1. 
บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (ห้างโฮมโปรทุกสาขา)
6. 
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด
2. 
บริษัทซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
7. 
บริษัท T.N.T EXPRESS WORLDWIDE จำกัด
3. 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
8. 
บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ จำกัด
4. 
บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ห้างโลตัส)
9. 
การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
5. 
บริษัท ไดกิ้น ไทยแลนด์ จำกัด
 
 
องค์กรที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
1. 
บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทย จำกัด (มหาชน) TPI
9. 
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย จำกัด (บะหมี่ไวไว)
2. 
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
10. 
บริษัท อโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน)
3. 
บริษัท มาลาเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
11. 
บริษัท ระยองเพียวริไฟน์เออร์ จำกัด (มหาชน)
4. 
บริษัท สยามซานิทารี่แวร์ จำกัด ในเครือซีเมนต์ไทย ( COTTO)
12. 
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
5. 
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
13. 
บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด
6. 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด
14. 
บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด
7. 
บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด
15. 
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
8. 
บริษัท ยูนิแอร์ จำกัด
16. 
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด
 
องค์กรที่เป็นโรงพยาบาลและธนาคาร
1. 
โรงพยาบาลพญาไท 1 และ 2
4. 
โรงพยาบาลราชธานี
2. 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
5. 
ธนาคารกรุงเทพ
3. 
โรงพยาบาลหัวเฉียว
6. 
ธนาคารไทยพาณิชย